تا حالا 4 شهید تایید شده و احتمال افزایش هم وجود داره.