گروهک انصار بیت المقدس مصر به صورت رسمی با داعش بیعت کرد ...

این گروه در گذشته نیز وفاداری خود را به داعش ابراز و اقدام به عملیانهای تروریستی در صحرای سینا کرده بود

گل بود به سبزه نیز آراسته شد hee_hee

 

B2C4F1jCEAA5iAO.jpg