یکی از مهمترین عوامل سرعت کم عملیات های شهری، همین حضور مردم در شهرها و روستاهاست که ارتش مجبوره هر چند ساعت یک بار برای تخلیه مردم، عملیات نظامی را متوقف کنه.