مجاهد فی سبیل الله بر پیشانی شهید فی سبیل الله بوسه می زند.

حزب الله لبنان ، قلمون