کاش روزی بشود بقیع صحنه ی ارادت ما /کاش روزی بشود پیشکش شما ، شهادت ما
شاعر :صالح نمازی