سعودی های جنایتکار از بمبهای خوشه ای در برابر مردم بیگناه من استفاده میکنند .

تصاویر برای صعده هست