نبردها برای بازپسگیری مناطق از دست رفته ادامه دارد ..