بمباران غوطه دمشق به وسیله بمب افکن های روس در جواب به موشک پراکنی جیش الاسلام به مناطق شهری دمشق..