این انفجار در ساحه کوته سنگی کابل رخ داد و هنوز آمار دقیقی از تلفات منتشر نشده است .