محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان گفت : این افراد در ظرف یک هفته در حمله عناصر داعش زخمی شده بودند و با ادامه درگیری، مردم قادر به انتقال زخمی‌های خود به بیمارستان جوزجان نشده بودند.
بعد از پایان درگیری زمانی که می‌خواستند آنان را به بیمارستان جوزجان منتقل کنند ۱۵ نفر در مسیر راه جان باختند.