شهر بصری الشام با جمعیت 12 هزار نفری شیعه محاصره شده.

تکفیریها اسم نبرد رو قادسیه گذاشتن.

نیروهای دفاع وطنی استان دروزی نشین سویدا هم حاضر نیستن نیرو بفرستن راه رو باز کنن.

برای رزمندگان شیعه بصری الشام دعا کنید.