بزرگراه "نوار غزه" متصل کننده حلب به دوراهی اعزاز که دقیقا از وسط منطقه درگیری های نبل و الزهرا - مایر و بیانون می گذره و برای حدود 4 سال بلا استفاده بود.

احتمالا این بزرگراه یکی از محورهای اصلی برای حمله به بیانون از سمت غرب این شهر باشه.

روی گوگل ارت با شماره بزرگراهی 214 مشخصه..