مسلحین بخش هایی از خط تماس بیش از ٦٠ کیلومتری شامل خان طومان، تل العیس،تلیلات و ابورویل رو مشتعل کردند که با پاسخ سریع و آتش هوایی و زمینی ارتش سوریه بدون دستاورد خاصی و تغییر قابل ذکر در خطوط تماس و با به جای گذاشتن تلفات و خسارات سنگین دفع شد.

در پی این هجوم همه جانبه ستاد مشترک ارتش سوریه با انتشار بیانیه ای عواقب حملات چندباره ی مسلحین در ریف حلب و شکست ترک مخاصمه را به آنها یادآوری و به نوعی با مسلحین اتمام حجت کرد.

نقشه از صفحه ی دوست "میدانی"