امروز کردها  پرچم آمریکا را در چند نقطه از تل ابیض برافراشتند . گفته میشود این حرکت پس از ورود خودروهای حاوی نیروهای ویژه آمریکایی به این شهر مرزی صورت گرفت .

در طول این چند سال همواره از نقش و هدف آمریکا در بهره برداری از کردهای سوریه سخن گفتیم ؛ با افزایش تحرکات ترکیه و ورودش به خاک سوریه و احتمال تکرار چنین سناریویی در تل ابیض تحرکات آمریکا افزایش پیدا کرد و برخی این اقدام را عملی پیشگیرانه تلقی میکنند .

رفتار آمریکا با کردها در غرب فرات در مواجهه با ترکیه باید درس عبرتی باشد .. آیا پندگیری وجود دارد ؟