هرچند منابع مستقل خبر میدهند که درصد مشارکت مردم در این انتخابات بسیار کم بوده اما ورود 4 تا 8 نماینده زن به شوراهای شهرها، پیروزی بزرگ برای زنانی حساب میشه که از بسیاری از حقوق محروم هستن.