جعفر علی از خبرنگاران آزاد سوری هست که دوشادوش دیگر خبرنگاران همیشه در خطوط مقدم حاضر بوده و گزارش تهیه می کنه..

برای دوستانی که ایشون رو یادشون نمیاد:در فیلمی که از زمان مجروحیت سید حسینی پخش شد، اون شخصی که سید رو در آغوش گرفته بود، ایشونه.