زمانی که باید از دست آوردهای این مردان خدا حراست کنیم! و چقدر سخته! خیلی سخته .....