رزمندگان گروه حرکه النجبای عراق در آزادسازی خان طومان نقش ویژه ای داشتند .