اقامه نماز توسط فداییان ایشان که ۳۳۵ شب است بدور منزل ایشان حلقه زده اند.