دوستان طلبه ی عکس تمام رخ آقا سهیل بودند ،،، بفرمایید این هم عکس :)