حیدر عبادى، نخست وزیر عراق روز سه شنبه از دانشگاه قادسیه در استان واسط بازدید کرد.
در این بازدید با ورود عبادى به دانشگاه، دانشجویان شروع به اعتراض کردند.
طبق گزارشات، محافظان عبادى با تعدادى از دانشجویان درگیر شدند که با گسترش اعتراضات نیروهاى امنیتى مجبور به استفاده از گاز اشک آور شدند.
عبادى بعد از تشدید اعتراضات مجبور به ترک دانشگاه شد.