استاندار دمشق پایان خروج مسلحین از محله برزه را اعلام کرد.
در اخرین مرحله (چهارمین مرحله) 1012 نفر شامل 455 تروریست برزه را به مقصد ادلب و جرابلس (قسمت اعظم به ادلب) ترک کردند.
بدین ترتیب محله برزه پس از سال ها بطور کامل تحت کنترل دولت سوریه در امد.