همزمان به تغییر آرایش ارتش سوریه در حومه شمالی حماه و آزادسازی تعدادی از نقاط از دست رفته، تروریستها تنها با انتشار ویدیو کوتاهی در یک بیمارستان ادعا می کنند، لحظاتی پیش مواضع جیش العزه در شهر #اللطامنه در شمال حماه مورد حملات شیمیایی "جنگنده های سوری" قرار گرفته است.
نوع ماده شیمیایی ادعایی "ارگانو فسفات" اعلام شده و این در حالیست که چنین ادعایی پس از امحاء ذخایر و کارخانجات شیمیایی صنایع دفاع سوریه توسط کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل بی سابقه است و این اولین باریست که تروریستها مدعی انجام حمله شیمیایی با ماده ای غیر از "کلر" هستند.