برآوردها بر مبنای عکس ماهوراه ای نشون دهنده اینه که 80 درصد خانه های شهر آسیب جدی دیده به صورتی که زندگی در اونها امکان پذیر نیست....