مطمئنا بازگشایی این دفتر در روسیه به معنای تمایل بیشتر روسیه برای همکاری و استفاده از پتانسیل کردهای سوریه هست .
در این چند مدت صحبت ها و نظرهای مختلفی حول مسائل کردهای سوریه بین افراد عام و خاص مطرح بوده و هست ...
مانند
نحوه ی تعامل کردهای سوریه با دیگر گروه های درگیر در سوریه
نحوه ی تعامل کردهای سوریه با نیروها غیر سوری و کشورهای فرامنطقه ای
نحوه ی تعامل کردهای سوریه با کشور و دولت سوریه
احتمالات جدایی طلبی و یا اقلیم خود مختار در خاک کشور سوریه
و ...

میتوان برای هریک از این مسائل و یا موضوعات احتمالی ؛ سطرها نوشت و تحلیل کرد ولی به صورت خلاصه آنچه که از سابقه ی کردهای سوریه در این 4 سال قابل استنتاج هست ، رفتار و تعامل به نسبت خوب و معتدل کردها با دولت رسمی سوریه بوده و هست و جز درگیریهای محدود ، تنش قابل توجه ای بین کردهای سوریه و دولت این کشور صورت نگرفته که این تنش ها با توجه به بلبشو و اوضاع در هم و برهم سوریه امری عادی و طبیعی محسوب میشه .
از طرف دیگر ، هرچند که طبق معمول و همیشه قدرت های فرامنطقه ای بدنبال ماهی گیری از آب گل آلود و چند تکه کردن کشورهای خاورمیانه بودند و هستند و شیطنت های هم در این زمینه در مناطق شمالی سوریه کردند و میکنند ولی خود کردها این مساله رو تکذیب کردند و میکنند و خواستار جدایی از کشور سوریه نیستند و این رو به صورت رسمی هم اعلام کردند .(هرگاه کردها بخوان جدایی طلبی کنند ، مطمئنا باشید همین خود روسیه بشدت جلوی آنها را خواهد گرفت حتی با قدرت سخت ! )
 
به شخصه معتقدم نحوه ی جهت دهی سیاست کردهای سوریه با توجه به تمایلاتی که از خود نشان داده اند ، رابطه مستقیم با تصمیمات دولت سوریه دارد .
یعنی این دولت سوریه (سپس همپیمانان سوریه) است که باید با هوشمندی و اصلاح برخی امور (کردهای سوریه حتی یک کرسی در پارلمان سوریه ندارند) و برخورد منطقی با مسائل ، مانع از گرایش کردها به خارج و یا مسائل نا خوش آیند آینده شود .