دیروز زمانی که حیدر العبادی و چندی از سیاسیون دولتی بعد از بازدید از محل در حال خروج از منطقه بودن، مورد حمله مردم معترض به وضعیت امنیتی قرار گرفتند.