شیخ شوقی زعیتر از اعضای شورای مرکزی حزب الله عصر دیروز از پایگاه نیروهای مقاومت در ارتفاعات قلمون بازدید کرد.