به گفته ی منابع امنیتی صلاح الدین ، امیر چینی ها  به نام عبد الله محمد ابراهیم کهواد الجنابی و امیر بیجی به نام أبو عبد بازداشت شدند .

گفته میشود این بازداشت بعلت بی کفایتی این فرماندهان در تسخیر پالایشگاه بیجی و پایگاه اسپایکر و وارد آمدن صدمات و تلفات سنگین در آخرین حمله به پالایشگاه بیجی انجام شد