در اوج اختلافات و درگیریهای سیاسی عراق، رفتار و همکاری های دولت اقلیم و ترکیه میتونه مهم و البته جالب باشه.