همه تو را صدا میزنند ...
دهان ها پر از نام توست ....