شهید سید مرتضی آوینی:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند
وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین...!