انهدام ذخایر سوخت داعش در اطراف رقه طی 6 ماموریت پروازی امروز.

روسیه ادعا کرده که عدد انهدام ماشین های حمل نفت داعش توسط جنگنده هاش به 1000 عدد نزدیک شده.