این هفته حداقل 4 تانک عربستانی در مرز منهدم شدن که 2 تاشون آبرامز بودن..