انفجار بزرگ امروز صنعا، حاصل برخورد بمب نفوذگر BLU-118/B با زاغه های مهمات زیر کوه های اطراف صنعا بود.