همزمان با اتمام نمایش کشورهای عربی و آمریکا در تاسیس اتاق جنگ مبارزه با تروریسم، دیشب و در عملیاتی که داعش مسئولیت آن را پذیرفت 22 نفر که اکثر آنها نوجوان بودند در کنسرتی در شهر منچستر قربانی بمبگذاری شدند.
در ادامه این عملیات های هماهنگ نیز بمبی در محله سیده زنیب دمشق و دیگری در شهر حمص منفجر شد که جزئیات آن هنوز منتشر نشده است.
انگلستان از معدود کشورهای مطرح اروپایی بود که به علت جزیره بودن و شرایط سخت پذیرش پناهنده، تصور میشد که تحت نفوذ سلول های ترور داعش قرار نگیرد ...
باید دید واکنش میدانی انگلستان به این انفجار تروریستی و گروه داعش چه خواهد بود.