دقائقی پیش ..

گفته میشه کاروان و منطقه ای نظامی مورد هدف قرار گرفته...