آره همدردی خوبه ، چه برای انسان چه برای حیوان .

آدم دلش  به درد میاد وقتی میبینه یکی زجر میکشه حتی اگه اوون انسان نباشه و یک سگ باشه ...

ولی تا به کجا !!!

وقتی این تصویر رو دیدم خیلی ناراحت شدم و ایضا عصبانی !

وقتی میبینم کودکان یمنی اینگونه به خاک خون کشیده میشن ... وقتی میبینم کودکان سوری و عراقی جدای از هر مذهب و دینی که دارند به خاک و خون کشیده میشن و دنیای مجازی پر شده از کشتارهای روزانه ی زن و مرد و کودک بزرگ ... از موشک و گلوله گرفته تااااا سر بریدنهای بیرحمانه ی ...

هنوز یادم نرفته که جلوی کودک خردسال عراقی اعضای خانواده اش را سر بریدند و بعد از شکنجه مصللوب شد و پر پر شد  ..

چطور برای اینهمه جنایت شلووغ نکردند و پلاگارد بدست نگرفتند ولی برای یک سگ اینچنین خود را به آب و آتش زدند حتی تا جایی که خود را سگ پنداشتند !

ای روشنفکران ، نشان روشنیتان کجاست ؟