انتقال شبانه روزی نیرو و تجهیزات به محور مخمور و قیاره برای اجرای فاز اول عملیات موصل ادامه دارد.

هنوز حرکتی از پیشمرگه که حاکی از آماده سازی محورهای این نیرو جهت عملیات آتی باشه، دیده نشده.

فعلا میشه اینطور فرض کرد که ارتش عراق در امتداد دجله به سمت موصل حرکت خواهد کرد.