جلال آباد، افغانستان ...

حمله انتحاری امروز در مقابل بانک در شهر جلال اباد رو داعش بعهده گرفت... بیشتر 30 نفر شهید و در حدود 100 نفر زخمی.

تصویر فرد انتحاری :