این انتحاری داعشی با نام "ابو عبیده تونسی" امروز با یه کامیون بمبگذاری شده خودش رو در نزدیکی ساختمان های محل تمرکز نیروهای کرد در اطراف مرکز فرهنگی کوبانی در مرکز شهر منفجر کرد.

9o1urb3039e2zq781lll.jpg

2g7mihkodkj83unv6d1m.jpg

مصطفی . م