درگیریها اطراف نیروگاه حرارتی برق ادامه داره و هنوز نیروها وارد نیروگاه نشدند .
دواعش شب گذشته برای منحرف کردن تمرکز نیروهای سوری حمله ای رو از سمت حمیمه به عاکوله ترتیب دادند که راه بجایی نبرد .
نقشه : http://www.mediafire.com/convkey/7af2/7s0e3czepfoi753zg.jpg