بعد از عملیات پیشروی ارتش در این دو روستا، کار تخلیه مردم و خنثی سازی تله های انفجاری در حال انجامه.

هنوز نمیشه تایید کرد کل این دو روستا در دست ارتشه.