این هم تصویر ملعونی که سر مبارک سردار اسکندری رو به نیزه زده بود ....

ملعون