ارتش سوریه و نیروهای سهیل حسن موفق شدند روستای المدیونه در شرق حلب را بصورت کامل آزاد کنند . با آزادسازی این روستا، سلیمه نیز آزاد شد .
از طرف دیگر نیروهای تحت حمایت ترکیه موفق شدند روستای قریه المقری را تصرف کنند و همچنین کنترل روستای السفلانیه را دوباره بدست بگیرند . روستای سفلانیه طی دو روز گذشته بین طرفین دست به دست شد .

در حالی که نیروهای تحت حمایت ترکیه در شرق الباب مشغول پینگ پونگ با داعش هستند؛ نیروهای سهیل حسن پیوسته و راسخ در حال پیشروی به سمت الباب اند.