عملیات پاکسازی رتیان در حال انجامه.

هنوز خبر موثقی از ورود نیروها به مایر و تسلط بر اون نرسیده.

به زودی منتظر خبر تکمیلی و نقشه باشید.