القاعده ای های یمن چهره ی تبلیغات رو مخدوش کردند ، من نمیدونم چرا دستش رو نپوشوندن ؟؟!!! :v
مگه نه اینکه دست باید تا مچ پوشیده باشه !