اکنون ارتش حدود 13 کیلومتر با مثلث تدمر فاصله دارد.