این اعطای مدال احتمالا به جهت افزایش روحیه سربازان سعودی هست که چند هفته ای میشه خبر خروج نیروهای مغربی و اماراتی تحت تاثیرشون قرار داده.