صد ها شهروند کابل امروز در چهار راه شیرپور (۱.۵ کیلومتری شمال محل انفجار ۴ شنبه) به گسترش نا امنی ها تحصن، و خواستار محاکمه و مجازات عاملان کشتار تظاهرات کنندگان دیروز شدند.