اسیر ترکستانی (اویغور) مسلحین در شهرک صوران از نیروهای ارتش سوریه درخواست سیگار می کند.
اجساد زیادی که از مسلحین خارجی در معردس و صوران به جا مانده نشان می دهد که مسلحین در عملیات اخیر ریف شمالی حماه تعداد زیادی از نیروهای خارجی مهاجر خود به خصوص از ازبکستان، ترکستان و قفقاز را در قالب نیروهای تحریر الشام، حزب اسلامی ترکستانی و ... به کار گرفته اند.